امکانات سایت
تبلیغات
وریشه
نام دخترانه با ریشه کردي
درخشش، برق (نگارش کردی : وریشه)