امکانات سایت
وشان
نام دخترانه با ریشه کردي
، افشان، کاشتن ، تکان شدید(نگارش کردی : وةشان)