امکانات سایت
تبلیغات
هاجر
نام دخترانه با ریشه عبري
معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم(ع)