امکانات سایت
هاله
نام دخترانه با ریشه يوناني
معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گرد ماه یا خورشید دیده می شود