امکانات سایت
هدسه
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ه
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است