امکانات سایت
هفدن
نام دخترانه با ریشه کردي
وزن شعر (نگارش کردی : هةڨدةن)