امکانات سایت
تبلیغات
هگبه
نام دخترانه با ریشه کردي
رةآورد، هدیةسفر، خورجین(نگارش کردی : هةگبه)