امکانات سایت
تبلیغات
هما
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ه
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشروی، خوش سیما و زیبا