امکانات سایت
یغما
نام دخترانه با ریشه ترکي
غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ي