امکانات سایت
پرویز
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی