امکانات سایت
پریام
نام پسرانه با ریشه يوناني
در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد