امکانات سایت
تباک
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی