امکانات سایت
ترخان
نام پسرانه با ریشه ترکي
در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است