امکانات سایت
تژاو
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی