امکانات سایت
تبلیغات
تقی
نام پسرانه با ریشه عربي
پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر