امکانات سایت
تکش
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان