امکانات سایت
تبلیغات
تور
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی