امکانات سایت
تبلیغات
خردادبه
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر، خوبتر)، نام جد دانشمندی ایرانی در قرن سوم که در علم جغرافیا مهارت داشت