امکانات سایت
تبلیغات
خرزاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی