امکانات سایت
خشاش
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی