امکانات سایت
تبلیغات
خشایار
نام پسرانه با ریشه فارسي
تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی