امکانات سایت
دادعلی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و دادی چون علی(ع) دارد