امکانات سایت
دادفرخ
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان