امکانات سایت
دادمهر
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زمان با بنی امیه بوده است