امکانات سایت
دادیار
نام پسرانه با ریشه کردي
حامی قانون، مجری عدالت(نگارش کردی : دادیار)