امکانات سایت
دارا
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی