امکانات سایت
داریاو
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها