امکانات سایت
دارینوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است