امکانات سایت
داریوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از دارا + وهو( نیکی ) : دارنده نیکی - نام چندتن از پادشاهان هخامنشی