امکانات سایت
دان
نام پسرانه با ریشه عبري
قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)