امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف خ
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه ترکي
لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه
نام پسرانه با ریشه عربي
به وجود آورنده، پدیدآورنده ، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
عطای الهی، بخشیده خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول
نام پسرانه با ریشه فارسي
عطا شده از سوی خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که خداوند یار اوست
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبان آب ، روز ششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پنج تن بزرگان درگاه قباد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر، خوبتر)، نام جد دانشمندی ایرانی در قرن سوم که در علم جغرافیا مهارت داشت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تحریفی از نام پادشاه هیاطله
صفحه :
1