امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف د
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه
نام پسرانه با ریشه عبري
مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
خالق، عادل، دادگر
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن دوم
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و دادی چون علی(ع) دارد
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
فروزنده عدل و داد، عادل
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زمان با بنی امیه بوده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه کردي
حامی قانون، مجری عدالت(نگارش کردی : دادیار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از وزیران بخت نصر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاهی پیش از ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از دارا + وهو( نیکی ) : دارنده نیکی - نام چندتن از پادشاهان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران دامنه جنگل
نام پسرانه با ریشه عبري
قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
صفحه :
1