امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ذ
نام پسرانه با ریشه عربي
قربانی ( معمولا در راه خدا)
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع)