امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین
نام پسرانه با ریشه فارسي
زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
نام پسرانه با ریشه عربي
عربی درخشان، تابان
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پهلوانی ایرانی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خداوند باعث وجود او شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید
صفحه :
1