امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ط
نام پسرانه با ریشه عربي
ستاره صبح ، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه عربي
خواستار، خواهان ، سالک
نام پسرانه با ریشه عربي
طلوع کننده ، بخت و اقبال
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه عربي
نام سوره ای در قران کریم
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)
نام پسرانه با ریشه عربي
پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان در زمان حکومت ساسانیان
نام پسرانه با ریشه عربي
نام چندتن از افراد تاریخی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد
نام پسرانه با ریشه ترکي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول
نام پسرانه با ریشه ترکي
شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک
نام پسرانه با ریشه ترکي
پرنده شکاری از خانواده باز
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از سلسله طاهریان
نام پسرانه با ریشه ترکي
از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی، نیز نام سرداری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار، فرزند گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,هندي
طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) + نوش( عسل) ، نام دیگر اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه آرامي
معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا
نام پسرانه با ریشه عربي
طاها نام یکی از سوره‌های قرآن
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه پیشدادی ایران، پدر "زو" و جانشین نوذر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده
نام پسرانه با ریشه عربي
پاک، مطهر، پاکیزه
نام پسرانه با ریشه عربي
نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار
صفحه :
1