امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ن
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه
نام پسرانه با ریشه عربي
علی را بخوان، نام دعایی
نام پسرانه با ریشه سنسکريت,فارسي
پویا و پرتحرک - الهه رودخانه
نام پسرانه با ریشه عربي
نصرت دهنده، یاری کننده
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار
نام پسرانه با ریشه عربي
شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور
نام پسرانه با ریشه فارسي
منسوب به نام، مشهور، معروف
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسالت، پیغمبری، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان
نام پسرانه با ریشه عربي
پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
رهایی، خلاصی، آزادی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که خدا او را نجات داده است
نام پسرانه با ریشه عربي
نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی
نام پسرانه با ریشه عربي
شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن
نام پسرانه با ریشه عربي
همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
صفحه :
1