امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران زمان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه سرياني
خداوندگار- قدرتمند - مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت(گار)
نام پسرانه با ریشه عبري
خدای خدایان - تغییر یافته نام الیاس یکی از چهار پیامبرجاویدان
نام پسرانه با ریشه سرياني
راستگوی بزرگ - نام حضرت علی (ع) در تورات
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت
نام پسرانه با ریشه عربي
اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین داشتن به درستی اندیشه یا امری
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد
صفحه :
10