امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه فارسي
وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شاگرد ابوعلی سینا
نام پسرانه با ریشه سنسکريت,هندي
نام پادشاهان هند
نام پسرانه با ریشه فارسي
وهنیا، کسی که از نسل خوبان است
نام پسرانه با ریشه فارسي
وه وران،آنکه دارای روح و روان نیکوست
نام پسرانه با ریشه کردي
نیرومند(نگارش کردی : بةهێز)
نام پسرانه با ریشه کردي
محروم(نگارش کردی : بێ‏بةش)
نام پسرانه با ریشه کردي
نام روستایی(نگارش کردی : بیاره)
نام پسرانه با ریشه کردي
با جرأت(نگارش کردی : بێباک)
نام پسرانه با ریشه کردي
بی همتا. یکتا، بی مانند، بی مثال، بی نظیر(نگارش کردی : بێتا)
نام پسرانه با ریشه کردي
بی گناة(نگارش کردی : بێتاوان)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زندگی می کرده و نامش در کتیبه کعبه زرتشت آمده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش
نام پسرانه با ریشه کردي
آگاه، مطلع، هوشیار(نگارش کردی : بێدار)
نام پسرانه با ریشه کردي
یادمان خوشحالی(نگارش کردی : بیرشاد)
نام پسرانه با ریشه کردي
یادگه. بیرگه. یادگه(نگارش کردی : بیرگا)
نام پسرانه با ریشه کردي
متفکر(نگارش کردی : بیرةوةر)
نام پسرانه با ریشه کردي
کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند (نگارش کردی : بێزار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه کردي
مجرد، تنها(نگارش کردی : بیژةن)
نام پسرانه با ریشه کردي
بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک سنندج (نگارش کردی : بێساران)
نام پسرانه با ریشه کردي
محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ، محل و کوهی سنگی نزدیک کرمانشاه ‏که ‏فرهاد برای رساندن جوی شیر تا قصر شیرین مأمور به تراشیدن آن شد.(نگارش کردی : بێستون)
نام پسرانه با ریشه کردي
تنها و بدون حامی (نگارش کردی : بێکةس)
نام پسرانه با ریشه کردي
مفقود الاثر. (نگارش کردی : بێلاش)
نام پسرانه با ریشه کردي
بیننده(نگارش کردی : بینةر)
صفحه :
10