امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک سنندج (نگارش کردی : بێساران)
نام پسرانه با ریشه کردي
محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ، محل و کوهی سنگی نزدیک کرمانشاه ‏که ‏فرهاد برای رساندن جوی شیر تا قصر شیرین مأمور به تراشیدن آن شد.(نگارش کردی : بێستون)
نام پسرانه با ریشه کردي
تنها و بدون حامی (نگارش کردی : بێکةس)
نام پسرانه با ریشه کردي
مفقود الاثر. (نگارش کردی : بێلاش)
نام پسرانه با ریشه کردي
بیننده(نگارش کردی : بینةر)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سپهسالاری در زمان اشکانیان
صفحه :
11