امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آیید،شراره، اخگر،آتش - کنایه از افراد پر جنب و جوش
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر یکی از فرماندهان ایرانی در زمان سلوکیان
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوکوس
نام دخترانه با ریشه فارسي
آبتین ،روح کامل و نیکو کار - ‌ از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آذر- آتش - نام یکی از ماههای پاییز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخته مرکب از آتری(تغییر یافته آذر-آتر-آتری) + پسوند مشابهت
نام دخترانه با ریشه فارسي
آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، مخفف نام نوش آذر، یکی از چهار پسر اسفندیار
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آتش یا دختری که چون آتش است - کنایه از دختر با شور و حرارت
نام دخترانه با ریشه فارسي
نورانی، فروزان، گیرا، مؤثر، به رنگ آتش، سرخ
نام دخترانه با ریشه ترکي
اطلس، حریر - پارچه نرم و لطیف
نام دخترانه با ریشه فرانسه
در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش، و صنعت
نام دخترانه با ریشه فرانسه
آتنا-در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش، و صنعت
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
آذر،آتش
نام دخترانه با ریشه آشوري
متحول کننده ، تغییر دهنده ، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام خدای حاصلخیزی فریگیان
نام دخترانه با ریشه فارسي
پاداش مینوی، فرشته توانگری
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی چالوس
نام دخترانه با ریشه فنيقي
آدونیس ،‌ گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود
نام دخترانه با ریشه آشوري
آدور- مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، یاری دهنده
نام دخترانه با ریشه فنيقي
آدنیس ، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود
نام دخترانه با ریشه
آتش - در گویش خراسان آتش کوچک
نام دخترانه با ریشه سرياني
نام ماه سوم از سال شمسی عربی برابر با مارس یا فروردین ، بهار
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
صفحه :
2