امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه کردي
گل نو شکفتة(نگارش کردی : باستینگ)
نام دخترانه با ریشه کردي
قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال(نگارش کردی : باسکار)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوب است. عالی است(نگارش کردی : باشةن)
نام دخترانه با ریشه کردي
خانه ‏به ‏دوش(نگارش کردی : باشیلا)
نام دخترانه با ریشه کردي
چند باغ میوة که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام روستایی در کردستان(نگارش کردی : باخان)
نام دخترانه با ریشه فارسي
بآفرین لایق تحسین، درخور آفرین
نام دخترانه با ریشه کردي
میوةایی که ‏توسط باد ریختة باشد(نگارش کردی : باکوت)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است
نام دخترانه با ریشه کردي
کمکی دیوار و ستون ، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون(نگارش کردی : باڵێن)
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشان، لقب شهر بلخ
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
بامی،درخشان، لقب شهر بلخ
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی هرات
نام دخترانه با ریشه فارسي
عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد، مانند ماه بانو، گل بانو
نام دخترانه با ریشه کردي
خانم. بی‌بی. خاتون(نگارش کردی : بانو)
نام دخترانه با ریشه کردي
تپه کوچک(نگارش کردی : بانوو)
نام دخترانه با ریشه کردي
باخبر ساختن مردم با صدای بلند(نگارش کردی : بانگةواز)
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه و همسر گیو و مادر بیژن
نام دخترانه با ریشه کردي
بابان ، خانه ‏پدری(نگارش کردی : باوان)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است ، حالت یا عادتی که باعث اعتقاد یا یقین انسان می شود
نام دخترانه با ریشه کردي
پنکه، بادبزن(نگارش کردی : باوةشێن)
نام دخترانه با ریشه کردي
اصیل ، خانوادةایی معروف از کردها کةدر شمال ایران حکومتی پایه ‏نهادند(نگارش کردی : باوةند)
نام دخترانه با ریشه کردي
صاحب ، از قبایل پراکندةکرد(نگارش کردی : باوێن)
نام دخترانه با ریشه کردي
پایداری ، ارزش، قدر(نگارش کردی : بایةخ)
نام دخترانه با ریشه عبري
دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام رودخانةای در کردستان(نگارش کردی : بةتمان)
نام دخترانه با ریشه عربي
پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع)
نام دخترانه با ریشه کردي
پرحرارت ، قدرتمند(نگارش کردی : بةتین)
نام دخترانه با ریشه کردي
کوچک(نگارش کردی : بیچکۆل)
صفحه :
2