امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ح
نام دخترانه با ریشه عبري
حیات ، نام همسر آدم(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای بهشتی) + آفرین( آفریننده)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
زن زیبای بهشتی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + چهر(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور دارد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + رخ(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور دارد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + وش(فارسی) آن که چون حور زیباست
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی)، زن زیبای بهشتی، زن زیبا
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی) + بانو(فارسی) زن زیبای بهشتی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی) + دخت(فارسی) مرکب از حوری( زن زیبای بهشتی) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حوری دارد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی) + زاد(فارسی) زاده حوری، زیبا
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی) + لقا(عربی) ، آن که چون حوری زیباست، نام قهرمان کتاب عاشقانه و غنایی حور لقا و حمراه
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیباست
نام دخترانه با ریشه عربي
نام بندری در فلسطین
صفحه :
2