امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد وبه دریاچه ارومیه می ریزد
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی علفی، چند ساله، و از خانواده زنبق که گلهای پاییزی سفید یا بنفش دارد
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما وصل می کرد
نام دخترانه با ریشه عربي
نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف(ع) شد
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام سنگی قیمتی به رنگ سبز
نام دخترانه با ریشه عربي
نام چشمه ای در نزدیکی کعبه
نام دخترانه با ریشه فارسي
صدای حرف زدن آهسته ، صدای آواز خواندن آهسته ، صدایی که از سازهای موسیقی شنیده می شود، آهنگ
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی درشت به رنگهای بنفش، سفید، یا زرد
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
نام دخترانه با ریشه عربي
روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشنده و نازنین ، ترکیبی قشنگ از نام زهرا
نام دخترانه با ریشه عربي
نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
زیب (فارسی) + نسا (عربی) ، بهترین زنان، زیباترین زنان ، نام دختر پادشاه هند که به ادبیات فارسی و عربی علاقه زیادی داشت و قرآن را حفظ بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است ، دلنشین، مطبوع
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
شایسته، سزاوار ، زیبا، آراسته
نام دخترانه با ریشه عربي
میوه بیضی شکل سفت و گوشتی که رنگ ان در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر می کند
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
زیتون (عربی) + خاتون(فارسی) ، مرکب از زیتون + خاتون ( بانو)، نام همسر ارسلان شاه پادشاه کرمان که زنی بسیار خردمند و خیر بود
نام دخترانه با ریشه عربي
نام سنگی قیمتی به رنگ سبز مایل به زرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
صفحه :
2