امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ط
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه
نام دخترانه با ریشه فارسي
می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می آید
صفحه :
2