امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ف
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخار
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فرا( بالاتر) + چهر( صورت)
نام دخترانه با ریشه فارسي
فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
نام دخترانه با ریشه فارسي
بالابرنده و افرازنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
نام دخترانه با ریشه عربي
شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فر( شکوه) + بو
نام دخترانه با ریشه فارسي
شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می گویند
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + بانو(فارسی) بانوی شادمان
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + بخش(فارسی) شادی بخش
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + دخت(فارسی) دختر شادمان
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فرح(عربی) + نوش(فارسی) شادنوش، خوشگذران
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فرح( شادمانی) + تاج
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی بزرگوار و فرخنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتادو هشت یزگردی می زیسته
نام دخترانه با ریشه فارسي
فرخ(فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاج
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره فرخنده و مبارک
صفحه :
2