امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ن
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه فارسي
فخرکننده، نازکننده
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی زیبا و عشوه گر
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنکه مانند پری زیباست، نام دختر پادشاه خوارزم و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب نازش و مباهات جهان
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی زیبا،نام دختر امیر کردستان در زمان پادشاهای الجایتو
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که رفتاری خوشایند و جذاب دارد، ملوس
نام دخترانه با ریشه فارسي
فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه
نام دخترانه با ریشه فارسي
معشوق زیبا و جذاب، نام دختری در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای روی زیبا و لطیف
نام دخترانه با ریشه فارسي
محبوب، معشوق، لطیف، ظریف
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای گوهر زیبا، گوهر و سنگ زیبا و قیمتی
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب نازش و مباهات گیتی
نام دخترانه با ریشه فارسي
ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی از شهرهای ترکیه
نام دخترانه با ریشه فارسي
مهرناز،زیبا چون خورشید
نام دخترانه با ریشه فارسي
بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای صورتی ظریف، زیبا و دوست داشتنی
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه ارمني
نازی، منسوب به ناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر طناز و عشوه گر
صفحه :
2