امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ه
نام دخترانه با ریشه يوناني
هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشروی، خوش سیما و زیبا
نام دخترانه با ریشه کردي
اعضاء (نگارش کردی : هةمةوةند)
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه کردي
انار(نگارش کردی : هةنار)
نام دخترانه با ریشه کردي
زهره، شجاعت(نگارش کردی : هةناو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب
نام دخترانه با ریشه فارسي
خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه عبري
مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس
نام دخترانه با ریشه کردي
آفتاب(نگارش کردی : هۆران)
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری زیبا چون خورشید
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا و روشن چون خورشید
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوب زاده، اصیل، شریف
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از هور( خورشید) + شاد
صفحه :
2