امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف و
نام دخترانه با ریشه کردي
خوب است(نگارش کردی : وةشةن)
نام دخترانه با ریشه کردي
مکانیکةگل زرد بسیار داشتة باشد(نگارش کردی : ولان)
نام دخترانه با ریشه روسي
بلندترین رود اروپا
نام دخترانه با ریشه کردي
با وقار(نگارش کردی : وةناز)
نام دخترانه با ریشه کردي
زن و دختر باسواد(نگارش کردی : وةندا)
نام دخترانه با ریشه فرانسه
الهه زیبایی یونان - ستاره زهره
نام دخترانه با ریشه کردي
گل بنفشه(نگارش کردی : وةنةوش)
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران گل بنفشه
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریننده خوب یا خوبی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل)
نام دخترانه با ریشه کردي
فصل بهار(نگارش کردی : وةهار)
نام دخترانه با ریشه کردي
دلربا ، محبت، علاقة، عشق(نگارش کردی : ڨیان)
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
فرزانگی بخردی دانایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
پیدا و هویدا و ظاهر
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی رشت
نام دخترانه با ریشه فارسي
رنگارنگ ، همجنین روشن و آشکار
نام دخترانه با ریشه ايتاليايي
نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی کاشان
صفحه :
2