امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آتش + برزین(با شکوه)
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
نام پسرانه با ریشه ترکي
یال اسب - از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست داد٠
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آبتین ،‌روح کامل و درستکار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه
آژیر، در گویش خراسان به معنی محتاط، کوشا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبدی در ایران قدیم-قیمت بها ارزش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، خدای هوا، توفان و باران
نام پسرانه با ریشه فارسي
(به فتح ت) خوب نغز خجسته مبارک میمون - برامدگی های کوچک تپه مانند روی زمین (تل به ضم ت)
نام پسرانه با ریشه عبري
نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گندم گون - آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد
نام پسرانه با ریشه آشوري
مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرایه هایی که با آن کوی و برزن را در نوروز یا هنگام ورود اشخاص بزرگ مزین می کنند
نام پسرانه با ریشه بلوچي
آن که روز جمعه به دنیا آمده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام موبدی در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با شکوه)
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با شکوه)، نام نوه رستم و پسر فرامرز که سپهسالار بهمن بود، نام یکی از آتشکده های مهم در زمان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای قدمی چون آتش
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند
صفحه :
2