امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
نام پسرانه با ریشه عربي
شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم، اثیرالدین اخسیکتی
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانه، یکتا، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ماه رمضان، در اصل احیاء
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که دین او را انتخاب کرده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه فرغانه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه سمرقند
نام پسرانه با ریشه عربي
درس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده و طبق روایات حیات جاودانه یافته است، او را مخترع لباس و قلم می دانند
نام پسرانه با ریشه عربي
سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بلخ را رها کرده و زاهد شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه
نام پسرانه با ریشه عربي
سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی
نام پسرانه با ریشه فارسي
حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیمی در قزوین
نام پسرانه با ریشه عربي
پادشاه کارفرما رئیس
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه کردي
بسیار خوب (نگارش کردی : هةولێر)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارتا آریا، مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارژنگ کتاب مصور مانی
نام پسرانه با ریشه عربي
منسوب به آتش - آتشکده - برافروخته مثل آتش
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
صفحه :
2